chia powder

detox green smoothie

Detox Green Smoothie

3 white ramekins with avocado chocolate mousse garnished with fresh mint

Avocado Chocolate Mousse